Home » » RANGKAIAN WIRID PADA MUNAJAT KUBRO 41 MALAM

RANGKAIAN WIRID PADA MUNAJAT KUBRO 41 MALAM

-->1
Sholat Hajat 2 ( dua ) rokaat, dengan cara :Rokaat pertama, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun
x
10

Rokaat kedua, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas
x
10
2
Hadiyah Fatihah ( ilaa hadlroti ……. ) ……………………………..................
x
5
3
-    Membaca Surat Al-Fatihah ……………………….……………...
x
41-  Alloohumma sholli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi bi’adadi anwaa’ir rizqi walfutuhaat, Ya baasithor rizqi yabsuthur rizqo limayyasyaa’u, bighoiri hisaab, ubsuth ‘alainaa rizqon waasi’an min kulli jihatin min khozaaini ghoibika bighoiri minnati makhluuqin bimahdli fadl-lika wa karomika bighoiri hisaab. ……………………………………….
x
41


- Laa tudrikuhul abshooru, wahuwa yudrikul abshooro, wahuwallathiiful khobiir. ……………………
x
300


- Yaa Hayyu Yaa Qoyyuumu, birohmatika   astaghiitsu. …………………………………………………………………
x
100

-   Laa ilaaha illallooh. ……………..………………………………..……
x
165

3

Membaca do’a
Alloohumma innaa natawassalu ilaika biasroori suurotil faatihati, wa bisyafaa’ati Rosuulillaahi SAW, wa bikaroomati sayyidinasy Syaikhi Abdil Qoodiril Jailaaniyy RA, faqdli haajaatinaa, na’nii : antuqoddiro futuuha quluubinaa, wa antuqoddiro sa’ata arzaaqinaa, wa antuqoddiro ziyaadata uluuminaa, wa antuqoddiro ziyaarota makkata wal madiinati, wa antuqoddiro barokata ahliinaa wa amwaalinaa, wa antuqoddiro salaamata ahliinaa wa dzurriyyatinaa, birohmatika Yaa Arhamarroohimiin. Amin.
 

0 komentar:

Pondok Tercinta

JALAN DEPAN RAUDLATUL ULUM KENCONG